Ochrona Danych Osobowych

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Idea Puzzel Catering Sp.z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ulica Józefa Piłsudskiego 10D,
  zwana dalej Administratorem;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem,
  • realizacji działań marketingowych,
  • badania satysfakcji klientów;
 3. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
  • zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
   z Administratorem, w tym w zakresie działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  • prawnie uzasadniony interes w zakresie badania satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, biuro rachunkowe oraz organy i instytucje, do których
   w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania,
  • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem
  i przedawnienia wynikających z niej roszczeń a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody;
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – na zasadach określonych w RODO;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy
  z Administratorem.
Szanowni Państwo!
Informujemy, że od 01.04.2019 Idea Puzzel Catering Sp.z o.o. jest nowym właścicielem obiektu Dworek Belweder. Wszystkie podpisane już umowy na imprezy okolicznościowe, będą kontynuowane na ustalonych warunkach, ze zmienionym jedynie Wykonawcą usługi. Odpowiednie aneksy do podpisanych już umów, przygotujemy w najbliższym czasie. Nowa marka Dworek Różany Puzzel, rozpocznie oficjalne działanie od 10.05.2019, nazwa Dworek Belweder, pozostaje niezmieniona do końca miesiąca kwietnia.
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa uroczystości były zorganizowane na jak najwyższym poziomie, kontynuując tym samym doskonałą tradycję tego wyjątkowego miejsca.